25maj2019

TOP 500

Informatyzacja gospodarki odpadami

Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian. Pierwszej fali, czyli rewolucji agrarnej, potrzeba było tysięcy lat do całkowitego wyczerpania. Druga fala – tworzenie się cywilizacji przemysłowej – trwała już tylko 300 lat. Obecnie możemy obserwować kolejną rewolucję: rozwój społeczeństwa informacyjnego kosztem zanikającego społeczeństwa industrialnego. Technologie mikroprocesorowe i powstanie sieci łączności komputerowej, będące kamieniem milowym tej rewolucji, powodują przemiany społeczne i gospodarcze na płaszczyźnie komunikacyjnej, interpersonalnej, zawodowej, etycznej i kulturowej, prowadzące do powstania społeczeństwa powiązań sieciowych (społeczeństwa informacyjnego). Wynalezienie nowych technologii wymusza tworzenie się nowych rynków usług o charakterze zarówno komercyjnym, jak i administracyjnym. Zmiany zachodzą również w gospodarce odpadami, w tym w procesach zarządzania, logistyki, sterowania przetwarzaniem odpadów, procesach decyzyjnych czy komunikacji z obywatelem. Zarówno gminy odpowiedzialne za gospodarkę odpadami, przedsiębiorstwa zbierające, transportujące oraz prowadzące odzysk i unieszkodliwianie odpadów, jak i instytucje kontrolne czy organizacje społeczne zaangażowane w gospodarkę odpadami muszą wyjść naprzeciw rewolucji informacyjnej, która daje instrumenty do korzystania ze zdobyczy nauki i inżynierii. Obserwujemy, jak dzisiejsze społeczeństwo zwiększa zakres potrzeb realizowanych dzięki technologiom informacyjnym, w tym również w gospodarce odpadami.

W kontekście obserwowanych zmian niniejszy zbiór artykułów jest próbą wskazania potencjalnych platform wdrażania zaawansowanych, często wizjonerskich pomysłów (może nawet szalonych dla dzisiejszego odbiorcy), w tym np. systemów informatycznych związanych ze zbieraniem danych o odpadach, ich archiwizacją, przetwarzaniem, optymalizacją systemu zbierania odpadów oraz zastosowaniem do sterowania procesami przetwarzania odpadów algorytmów predykcyjnych. Dziś można stwierdzić, iż rodzące się technologie tworzą zupełnie nowe potrzeby. A jak wiadomo – potrzeba jest matką wynalazków. Można się zatem spodziewać, iż z połączenia technologii informatycznych z problematyką gospodarki odpadami zrodzą się nowe, innowacyjne rozwiązania dzisiejszych problemów.

Do napisania konkretnych artykułów, przedstawiających potencjalne (w wielu ośrodkach badawczo-rozwojowych na świecie już rozwijane oraz wdrażane) zastosowania zaawansowanych technik informatycznych w gospodarce odpadami zaproszono polskich naukowców, którzy odbywali staż na Uniwersytecie Stanforda (USA) w ramach programu „Poland’s Top 500 Innovators”: Andrzeja Białowca, Macieja Ławryńczuka, Roberta Wrembla oraz Arkadiusza Lewickiego.

Czytaj dalej...